nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Az akadémiai év időbeosztása

SJE Református Teológiai Kar - a 2022/2023-as tanév harmonogramja

Harmonogram akademického roka 2022/2023 na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity J. Selyeho

Schedule of the academic year 2022/2023 at the Reformed Theological Faculty of J. Selye University

 

nappali tagozat

denné štúdium

full-time studies

Individuális képzés individuálne štúdium individual studies

Beiratkozás minden tanulmányi programra és évfolyamba

Zápis pre každý študijný program a ročník

Enrolment for each study programme and year

2022.09.05. – 2022.09.09.

2022.09.05. – 2022.09.09.

Egyetemi tanévnyitó

Otvorenie AR

Opening of the academic year

2022.09.16.

Téli szemeszter / Zimný semester / Winter semester

Szorgalmi időszak

Vyučovanie

Teaching

2022.09.17. – 2022.12.17.

2022.09.17. – 2021.12.17.   

Bohoslužba na deň ref.

Reformációi istentisztelet

Reformation day – worship

2022. 10.27. 11,00

Adventský večierok

Ádventi est

Advent Evening

2022.12.16., 15,00

 2022.12.16., 15,00

Skúšobné obdobie

Vizsgaidőszak

Examination period

2022.12.19. – 2023.02.11.

2022.12.19. – 2023.02.11.

Celouniverzitná dovolenka

Egyetemi szünet

University holiday

2022.12.23. – 2023.01.03.

Nyári szemeszter / Letný semester / Summer semester

Csendesnap

Deň silencia

Spiritual day

2023.03.24., 13,00-tól

Szorgalmi időszak

Vyučovanie

Teaching

2023.02.13. – 2023.05.13.

2023.02.13. – 2023.05.13.

Szorgalmi időszak 5. évf.-nak és a 2. évf.-nak MDSS-szak

Vyučovanie pre 5. a 2. roč. MDSS

Period of study for Year 5 and Year 2 MDSS

2023.02.13. – 2023.04.01.

2023.02.13. – 2023.04.01.

Szorgalmi időszak a 3. (Bc.) évfolyamnak

Vyučovanie pre 3. roč. (Bc.)

Period of study for year 3 (Bc.)

2023.02.13. – 2022.04.29.

2023.02.13. – 2022.04.29.

Húsvéti legációs gyakorlat Legačná prex na Veľkú noc

Easter legation exercise

2023. 04.05. – 2023.04.11.

Vizsgaidőszak az 1.,2.,3.,4. évfolyamnak

Skúšobné obdobie pre 1., 2., 3., 4. ročník

Examination period for years 1,2,3,4

2023.05.15. – 2023.06.30.

2023.05.15. – 2023.06.30.

Vizsgaidőszak az 5. RTE és a 2. MDSS (Mgr.) évfolyamnak

Skúšobné obdobie pre 5. ročník RTE a 2. ročník MDSS (Mgr.)

Examination period for year 5 RTE and year 2 MDSS (Mgr.)

2023. 04.03.  – 2023.05.13.

Vizsgaidőszak a 3. (Bc.) évfolyamnak

Skúšobné obdobie pre 3. roč. (Bc.)

Examination period for year 3 (Bc.)

2023.05.02. – 2023.06.10.

Záródolgozatok beadása  és elbírálása

Záverečné práce: odovzdanie, hodnotenie

Submission and evaluation of final theses

Bc: 2023.05.15.- beadási határidő; 2023.05.30 – elbírálási határidő

Mgr: 2023.04.17.- beadási határidő; 2023.05.15 – elbírálási határidő

ThDr: 2023.04.17.- beadási h.idő; 2023.05.31. – elbírálási határidő

PhD: 2023.04.17. – beadási h.idő, 2023.06.16. – elbírálási határidő

Felvételi lapok beadási határideje

Termín odovzdania prihlášok na VS štúdium

Deadline for submission of application forms

Bc. – 2023.05.31.

Mgr. – 2023.05.31.

ThDr., PhD. – 2023.05.31.

Egyetemi nyitott nap / Kari nyitott nap

Deň otvorených dverí UJS / deň otvorených dverí fakulty

University Open Day / Faculty Open Day

2023.02.14 – Egyetemi Nyitott nap

2023.03.24 – Kari Nyitott Nap

Áldozócsütörtök/ Pünkösd 2. Napja

Zelený štvrtok/2. deň letnici

Holy Thursday/ 2nd Day of Pentecost

2023.05.18. / 2023.05.29.

Felvételi vizsgák (nappali és individuális képzés)

Prijímacie skúšky a pohovory (denné a individ.)

Admission tests (full-time and individual training)

Bc. – 2023.07.06.

Mgr – 2023.07.06.

 ThDr., PhD. – 2023.07.06.

pótfelvételi minden TP-ra – 2023.08.21.

A magiszteri tanulmányi programok 5. és 2. évfolyamának államvizsgái (RTEdm, MDSSdm, KAm)

Magisterské štátne skúšky pre 5. a 2. ročník (RTEdm, MDSSdm, KAm)

State exams for the 5th and 2nd years of the Master's degree programmes (RTEdm, MDSSdm, KAm)

2023.05.25, 9,00h

2023.08 21.,  9,00h – pótállamvizsga időpontja

 

Államvizsgák

Štátne skúšky

State exams

Bc (MDSSdb22; KAdb22): 2023.06.12. 9,00h

Mgr (MDSSdm22; RTEdm22; KAdm22): 2023.05.25. 9.00h

ThDr: rigorózus vizsga: 2023.05.25. 13.00h

PhD: (TEdd15; Teed15): doktori szigorlat 2023.05.25. 13.00h

pótállamvizsga minden tanulmányi programban: 2023.08.21. 9,00h

Kari tanévzáró

Ukončenie akademického roka na fakulte

Faculty Closing Ceremony

2023.06.16., 12,00

Promóció

Promócia

Diploma ceremony

2023.06.18., 15,00 – ref. templom - Komárom

Héber nyelvtanfolyam 1. évf.

Hebrejský kurz pre 1. ročník

Hebrew language course for 1st year.

2023.06.19 – 2023.06.30.

Individuális hallgatók számára konzultációs napok

Konzultačné dni pre individuálnych študentov

Consultation days for individual students

T: 2022.09.17; 09.15.; 10.01.; 10.15.; 11.05.E+; 11.19.; 12.03.; 12.10.

NY: 2023.02.18.; 02.25.; 03.11.; 03.25., 04.01.; 04.22.; 05.06.E+; 05.13.

 

Individuális hallgatók számára konzultációs napok: - konzultačné dni pre individuálnych študentov - Consultation days for individual students

 

2022/2023 – téli / zimný / winter:                2022/2023 – nyári / letný / summer:

2022. szeptember 17.                                      2023. február 18.

2022. szeptember 24.                                      2023. február 25.

2022. október 01.                                            2023. március 11.

2022. október 15.                                            2023. március 25.

2022. november 05.                                        2023. április 01.

2022. november 19.                                        2023. április 22.

2022. december 03.                                         2023. május 06.

2022. december 10.                                         2023. május 13.

 

A Tanulmányi Osztály fogadóórái individuális hallgatók részére - Konzultačné hodiny ŠO pre individuálnych študentov  - Consultation hours of the Student Department for individual students

Téli / Zimný / Winter:            2022.09.17-én, 9.30-11.30.; 2022.12.03-án, 9.30-11.30.

Nyári / Letný / Summer:         2023.02.18-án, 9.30-11.30.; 2023.04.01-én, 9.30-11.30.
Egyéb fontos időpontok: – Iné, dôležité plánované termíny - Other important dates

 

2022. szeptember

13-14. – egyetemi tudományos konferencia, Teológiai szekció (Dr. Pólya Katalin)

16. – egyetemi tanévnyitó.

 

2022. október

4. – Hitvalló egyház magyar mártírjai – konferencia SJE RTK TTT (Dr. Petheő Attila)

11. – „21. századi kihívások a misszióban, diakóniában, szociális gondoskodásban”; KEGA konferencia (Dr. Szénási Lilla)

13. – „Eskü”; VEGA konferencia (Dr. Kis Jolán, Dr. Lévai Attila)

17-22. – HUNHAN konferencia (Dr. Kovács Ábrahám)

27. – RTK Tudományos Tanács ülése (13.00h) / Vedecká rada fakulty

27. – Reformáció emléknapi kari istentisztelet

 

2022. november

02-03. – HIT konferencia Budapest

05. – „Aktuális etikai témák és kérdések”; KEGA konferencia (Dr. Pólya Katalin)

07-13. Tudomány Hete

15. – „Önkéntes munka a 21. században”; szimpózium (Dr. Strédl Terézia)

23. – „Hatalom és egyház”; VEGA konferencia (Dr. Simon Attila, Dr. Tömösközi Ferenc)

24-25. – FTDK

25. – PhD elővédés

25. – Josephus konferencia Budapesten (Dr. Kókai Nagy Viktor)

30. – egyháztörténeti konferencia Eperjesen

 

2022. december

01. – egyháztörténeti konferencia Eperjesen

02. – Molnár János emlékkonferencia (CJTA – Dr. Lévai Attila)

15. – kari tanári értekezlet, vagy Dékáni Kollégium / Kolégium dekana

16. – adventi est a CJTA könyvtárában (szervező: HÖK)

??? – SJE karácsonyi vacsora

 

2023. január

 

2023. február

02. – Rimaszombat: Könyvbemutató és kari népszerűsítés (Dr. Tömösközi Ferenc, Dr. Petheő Attila, Somogyi Máté)

14. – SJE nyitott nap (RTK megbízott: Dr. Görözdi Zsolt)

16. – Tudományos Tanács ülése / Vedecká rada fakulty

23. – Dékáni Kollégium

 

2023. március

23. – Dékáni Kollégium

24. – délelőtt RTK nyitott nap (RTK megbízott: Dr. Süll Kinga, Dr. Petheő Attila, Dr. Tömösközi Ferenc)

 

2023. április

8-12. – KEN (Komáromi Egyetemi Napok);

12. – Egyetemi TDK forduló

24-28. – Erasmus BIP jelenléti: Komárom RTK

27. – Dékáni Kollégium

??? – Történeti Tudományok Tanszékének Konferenciája (Dr. Kovács Ábrahám)

 

2023. május

02-03. – egyháztörténeti konferencia Kolozsvárott

05. – Rendszeres- és Gyakorlati Teológiai Tanszék egyházzenei konferencia (Dr. Süll Kinga)

12-13. – A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának tavaszi ülése

19-20. – Szeretethíd (HÖK)

25. – Mgr. államvizsgák

30-31. – országos lelkésztovábbképző Berekfürdőn

??? – Vallásteológiai konferencia (Dr. Kovács Ábrahám)

 

2023. június

01-02. – országos lelkésztovábbképző Berekfürdőn

12. – Bc. államvizsgák

15. – Dékáni Kollégium

16. – kari tanévzáró

17. – ünnepi emlékzsinat Léván

18. – RTK promóció a komáromi templomban

27. – Prága: Csémy Lajos Emlékkonferencia

29-30. – Budapest: protestáns szakkollégium konferenciája (HÖK)

 

2023. július

01. – Budapest: protestáns szakkollégium konferenciája (HÖK)

03-05. – SOMEF konferencia Komáromban (Dr. Pólya Katalin, Dr. Görözdi Zsolt)

07. – felvételi vizsgák az RTK minden tanulmányi programjára

10-12. – Coetus Teologorum - Ilyefalván

24-29. – Csillagpont Zánkán

 

2023. augusztus

10-13. – Reformátusok Szárszói Konferenciája – Balatonszárszó

21. – Pótállamvizsgák és pótfelvételik minden tanulmányi programban

23-25. – Doktorok Kollégiuma Budapest

 

2023. szeptember

08. – Rimaszombat: SZRKE Lelkészképesítő Bizottság – lelkészképesítő vizsgák

12-13. - a SJE Tudományos Konferenciájának teológiai szekciója (Dr. Somogyi Alfréd)

13. – Tudományos Tanács ülése

 

2023. október

??? – Hitvalló egyház II. konferecnia

??? – KEGA workshop (Dr. Pólya Katalin)

??? – VEGA eskü-konferencia (Dr. Karasszon István és Dr. Kis Jolán)

 

Utolsó aktualizálás – posledná aktualizácia – last update: 2023. január 30.

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.