nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Magisterské štúdium

V osobitne odôvodnených prípadoch môže ministerstvo po vyjadrení Akreditačnej komisie vzhľadom na špecifiká študijného odboru povoliť spojenie prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku. Absolventi tohto štúdia získajú akademický titul „magister“, v skratke „Mgr“.
Štandardná dĺžka štúdia je 10 semestrov, tj. 5 akademických rokov.
Reformovaná teologická fakulta ponúka svojim uchádzačom magisterské štúdium v študijnom programe Reformovaná teológia (študijný odbor 2.1.12 Teológia). 
Absolvent zvláda v okruhu svojej pôsobnosti jazyk a zvyklosti danej komunity, riadi a prispôsobí sa k prežívaniu náboženských podujatí, aby dokázal riešiť vyskytujúce sa náboženské konflikty a tvorivo mohol pôsobiť vo svojom prostredí. Absolvent získa dobré znalosti z teologických vied a osvojí si potrebné špeciálne metódy, aby bol schopný s použitím ďalších informácií samostatne a kreatívne postupovať v odborných teologických i praktických cirkevných disciplínach. Štúdium mu poskytuje znalosti k tomu, aby sa vedel samostatne pohybovať v duchovenskej službe, v ekumenických kruhoch i rôznych cirkevných zariadeniach. 

Absolventi študijného programu reformovaná teológia sú pripravení k tomu, aby: 
- vedeli samostatne pracovať s pôvodnými textami Písma, t.j. hebrejským a gréckym textom, samostatne ich prekladať a vykladať;
- vedeli pochopiť a správne definovať historický kontext biblických pasáží;
- vedeli správne pochopiť aktuálnu cirkevno-spoločenskú situáciu a vhodne na ňu aplikovať výklady biblických textov;
- vedeli správne definovať všeobecné etické normy a zosúladiť ich s teologickým myslením uplatňujúcim sa v cirkevnej i civilnej spoločnosti;
- vedeli sa správne orientovať v klasických i moderných filozofických smeroch a náboženských tendenciách;
- získali schopnosť tvorivo pôsobiť v medziľudských vzťahoch nižších sociálnych vrstiev, vo všetkých vekových kategóriách, prípadne aby vedeli zahájiť charitatívnu činnosť.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.