nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Doktorandské štúdium

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhD.“). 

Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej tri, najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.  Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce. 

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje vysoká škola alebo fakulta témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém. 

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijný plán zostavuje školiteľ a predkladá na schválenie odborovej komisii.  Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce.  Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ. 

Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.  Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu. 

Vysoká škola poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej forme štipendium. Doktorandské štúdium v externej forme nie je bezplatné.
Hlavným poslaním doktorandského štúdia na Reformovanej teologickej fakulte UJS je všestranná príprava budúcich pedagogických a vedeckých pracovníkov na fakulte ako aj vedúcich predstaviteľov v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a v ostatných protestantských cirkvách.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.