nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Bakalárske štúdium

Prvý stupeň štúdia sa zameriava na získanie základných teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia v budúcej profesii alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho štúdia získajú akademický titul „bakalár“, v skratke „Bc.“. 
Štandardná dĺžka bakalárskeho študijného programu je 6 semestrov, tj. 3 akademické roky.

Reformovaná teologická fakulta ponúka svojim uchádzačom bakalárske štúdium v študijnom programe Misiológia, diakónia a sociálna starotlivosť (študijný odbor 2.1.12 Teológia a 3.1.14 Sociálna práca). 
Misiológia, diakónia a sociálna práca sú pre cirkev i celú spoločnosť dôležitým faktorom. Úzko súvisia, pričom ich hlavným cieľom je pomoc blížnym, či spoluobčanom a sú potrebné nielen pre cirkev, ale aj pre celú spoločnosť. V minulosti boli takmer úplne zanedbané a v súčasnosti, kedy sociálna starostlivosť je menej účinná, výpomoc blížnym a ľuďom na to odkázaným je veľmi aktuálna. Považujeme za dôležité, aby v tomto smere vychádzala Reformovaná teologická fakulta v ústrety spoločenským i cirkevným požiadavkám.

Absolvent študijného programu Misiológia, diakónia a sociálna práca dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach misiologie, diakonie, navrhovať spôsoby riešenia misijnej a diakonickej práce, formy sociálnej pomoci aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky na udržanie a zlepšenie kvality života obyvateľstva, vytvárať takéto aktivity a implementovať ich na mieste. Je schopný spolupracovať s cirkevnou vrchnosťou, ako aj manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti o ekonomike, práve, organizáciách a manažmente. Absolvent sa môže uplatniť v rôznych odvetviach cirkevnej i sociálnej sféry, rezortu vnútra, spravodlivosti, vo väzenstve, v probačnej a mediačnej službe, v oblasti verejnej správy a aktivitách neštátnych subjektov.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.