nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Študijné záležitosti

Vysokoškolské vzdelávanie na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity J. Selyeho je založené na Európskom systéme transferu kreditov (European Credit Transfer System), ktorý zaručuje kompatibilitu s poprednými vzdelávacími inštitúciami a umožňuje mobilitu študentov medzi univerzitami v celej Európskej únii. Fakulta ponúka všetky tri stupne štúdia – bakalárske, magisterské a doktorandské. Na každom z nich má študent možnosť vybrať si v rámci študijného programu predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry i ostatných katedier. Týmto spôsobom sa môže aktívne podieľať na obsahovej tvorbe svojho učebného plánu, jeho optimálnej profilácii a individuálnom tempe.


Kreditový systém

Na všetkých fakultách Univerzity J. Selyeho sa uplatňuje kreditový systém štúdia založený na princípoch medzinárodne uznávaného Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS). Kreditový systém prináša študentom viaceré výhody: 
- spravodlivejšie ocenenie študentovej námahy,
- možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu,
- možnosť voľby individuálneho tempa štúdia,
- podporu študentskej mobility. 

Všetky aktivity študenta spojené s absolvovaním predmetu, ktorý si zapísal, je hodnotená tzv. kreditmi. Celková záťaž študenta počas jedného akademického roka je stanovená na 60 kreditov. Kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu sa študentovi zhromažďujú (akumulácia kreditov). Jednou z podmienok dokončenia trojročného bakalárskeho štúdia je získanie najmenej 180 kreditov z predmetov predpísaných študijným programom. Pri spojenom prvom a druhom stupni štúdia musia študenti získať minimálne 300 kreditov. 

Každý študijný program predpisuje študentovi absolvovať isté množstvo predmetov v členení na povinné, povinne voliteľné a výberové. Na základe toho si študent zostavuje svoj individuálny študijný plán na každý rok štúdia. Môže sa tak cielene pripravovať na svoje budúce povolanie. 

Študijný poriadok stanovuje počas štúdia tzv. kontrolné etapy, na konci ktorých musí študent získať určený počet kreditov. V rámci takejto etapy si môže prispôsobiť tempo štúdia svojim potrebám a zapísať si na jednotlivé semestre taký počet predmetov, aký mu vyhovuje. 

Možnosť absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole v zahraniční alebo v SR je zakotvená vo vysokoškolskom zákone (zákon č. 131/2002 Z. z.). Kreditový systém prispieva k študentskej mobilite dvojakým spôsobom. Keďže každá vysoká škola zapojená do ECTS je povinná zverejňovať informácie o možnostiach štúdia, získavajú študenti lepší prehľad o tom, kde si môžu zapísať kurzy, o ktoré majú záujem. Druhý významný prínos predstavuje tzv. zmluva o štúdiu (learning agreement), ktorú uzatvárajú vysielajúca škola, prijímajúca škola a študent. Pre študenta predstavuje záruku, že po absolvovaní časti štúdia na inej vzdelávacej inštitúcii mu jeho domovská vysoká škola uzná absolvované predmety a započíta získané kredity (transfer kreditov).


Zápis študentov

Štúdium v príslušnom akademickom roku pre študenta začína zápisom na štúdium (bližšie informácie o termínoch zápisov sú uvedené v harmonograme príslušného akademického roka). 

Zápis na štúdium

- Do prvého roku štúdia sa môže zapísať študent, ktorý bol prijatý dekanom na štúdium podľa študijného programu akreditovaného na príslušnej fakulte v študijnom odbore. 
- Do ďalšieho roku štúdia sa študent môže zapísať, ak v predchádzajúcom roku štúdia získal minimálne 40 kreditov.
- Zápis sa koná v termínoch a spôsobom stanoveným dekanom fakulty. Termíny sú zverejnené v harmonograme štúdia príslušného akademického roka a prostredníctvom internetovej stránky fakulty. 
- Zápis do všetkých stupňov štúdia musí študent realizovať osobne, v riadnom alebo náhradnom termíne. Zápis v náhradnom termíne sa môže vykonať na písomnú žiadosť študenta len zo závažných dôvodov, najneskôr do 14 kalendárnych dní po riadnom termíne. Náhradný termín zápisu pre študentov fakulty stanoví dekan.
- Ak sa študent nezapíše do nasledujúceho obdobia štúdia, RTF UJS ho písomne vyzve zapísať sa do 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
- Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium. Na RTF UJS môže byť opätovne prijatý iba na základe nového prijímacieho konania.

Zápis predmetov

Zápis predmetov a kontrola štúdia

- Študent sa musí zúčastniť na zápise predmetov do každého akademického roku vytvorením zápisného listu v AiS2 v termínoch stanovených harmonogramom štúdia. Zápisom si určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom absolvuje v danom semestri. 
- Predmety sa zapisujú v takej celkovej hodnote kreditov a takého druhu (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej časti štúdia boli splnené podmienky na pokračovanie v štúdiu. Odporúčaný minimálny počet kreditov zodpovedá štandardnej záťaži študenta (40 kreditov).
- V priebehu semestra môžu učitelia vykonávať priebežnú kontrolu štúdia písomnými prácami, testami, zadaním samostatných úloh, semestrálnymi prácami a pod. V súlade s informačným listom predmetu môžu byť výsledky týchto kontrol podkladom k absolvovaniu predmetu a udeleniu kreditov. 
- Štúdium bakalárskeho študijného programu sa končí získaním 180 kreditov pri trojročnom štúdiu; štúdium spojeného prvého a druhého študijného programu sa končí získaním 300 kreditov pri päťročnom štúdiu a vykonaním predpísaných štátnych skúšok.


Záverečná práca

Dizertačná práca šablona PhD.

Diplomová práca šablona Mgr.

Diplomová práca šablona Bc.

Diplomová práca šablona

Príloha C – Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2 – Dokumentumok leírása hivatkozáskor a vonatkozó ISO 690 a ISO 690-2 szabványok szerint

  1. 1.Knihy / Monografie – Könyvek - Monográfiák
  2. 2.Článok v časopise – Cikk szakfolyóiratban
  3. 3.Článok zo zborníka a monografie – Cikk tanulmánykötetben
  4. 4.Elektronické dokumenty – monografie – Elektronikus dokumentumok, monográfiák
  5. 5.Články v elektronických časopisoch a iné príspevky – Cikkek elektronikus adathordozón és egyéb megnyilvánulások
  6. 6.Príspevok v zborníku na CD-ROM – CD-ROM köteben fellelhető hozzájárulás
  7. 7.Vedecko-kvalifikačné práce – Tudományos-kvalifikációs munkák
  8. 8.Výskumné správy – Kutatási jelentések
  9. 9.Normy - Normák

Prvky popisu:

Autor. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Vydavateľské údaje (miesto : vydavateľ), rok vydania. Rozsah strán. ISBN.

Ak sú traja autori oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý autor a skratka a kol. alebo et al. ak je to zahraničné dielo.

Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať.

Príklady - Példák:

OBERT, V. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 129 s. ISBN 80-8094-046-0.

TIMKO, J. – SIEKEL. P. – TURŇA. J. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava : Veda, 2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4.

HORVÁT, J. a kol. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1999. 425 s. ISBN 80-07-00031-5.

Prvky popisu:

Autor. Názov. Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, ročník, číslo zväzku, rozsah (strany od-do).

Príklady:

STEINEROVÁ, J.. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In Pedagogická revue. ISSN 1335-1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16.

BEŇAČKA, J. et al. A better cosine approximate solution to pendulum equation. In International Journal of Mathematical Education in Science and Technology.ISSN 0020-739X, 2009, vol. 40, no. 2, p. 206-215.

Prvky popisu:

Autor. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania. ISBN. Rozsah strán (strana od-do).

Príklady:

ZEMÁNEK, P. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. ISBN 80-7157-524-0, p. 262-268.

BOĎOVÁ, M. at al.. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for

information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference o současných poznatcích informačních a komunikačních technologiích a jejich využití. Praha : Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-01-02079-7. s. 17-28.

Prvky popisu:

Autor. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. ISBN. Dostupnosť a prístup.

Príklad:

SPEIGHT, J. G. Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw-Hill, 2005. 1572 p. [cit. 2009.06.10.] ISBN 978-1-60119-261-5. Dostupné na internete: <http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic> .

Prvky popisu:

Autor. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. Rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.

Príklad:

HOGGAN, D. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2003-01-10]. Dostupné na internete: <http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 1525-321X.

Prvky popisu:

Autor. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania,   rozsah strán (strana od-do). ISBN.

Príklad:

ZEMÁNEK, P. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture [CD-ROM]. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001, p. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.

Prvky popisu:

Autor. Názov práce :označenie druhu práce (dizertačná, doktorandská).Miesto vydania : Názov vysokej školy. Rok vydania. Počet strán.

Príklad:

MIKULÁŠIKOVÁ, M. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl: diplomová práca. Nitra : UKF, 1999. 62 s.

Prvky popisu:

Autor. Názov práce : druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto vydania : Názov inštitúcie, rok vydania. Počet strán.

Príklad:

BAUMGARTNER, J. a kol. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s.

Popis prvku:

Označenie normy. Názov normy. Rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti).

Príklad:

STN ISO 690. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. 1998.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.